komponendid, projekteerimine, paigaldamine ja hooldus

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS) on süsteem, mis väljastab automaatselt teate objektil tekkinud tulekahjust või seadme enda töövalmidust ohustavast rikkest.

ATS süsteemi tööd juhib keskseade. Tulekahju puhkemise korral edastavad erinevad tulekahjuandurid info suitsu, temperatuurimuutuse või leegi tekke kohta ruumis keskseadmele. Häire korral käivitatakse alarmid.

Automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi nõutakse eelkõige kõrgendatud riskiga objektidel, kus tulekahju korral võivad ohus olla inimeste elu ja tervis ning võivad tekkida suured varalised kahjud. Sellisteks objektideks on näiteks laste- ja majutusasutused, büroohooned, kaubanduskeskused, tööstusobjektid, sotsiaalasutused, haiglad ja muud raviasutused, jne. Loetelu objektidest, kellele on tehniliste võimaluste olemasolul liitumine alates 01. jaanuarist 2004 kohustuslik, on toodud ära siseministri määruses “Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse”
Viide : https://www.riigiteataja.ee/akt/13355097.Kohustus sõltub hoones viibivate isikute arvust ja sellest, kas on kasutuseladresseeritud või konventsionaalne signalisatsioonisüsteem.

Adresseeritud signalisatsioonisüsteem on süsteem, kus igal anduril on omaette aadress ning tulekahju korral tuvastab süsteem tulekahju asukoha anduri täpsusega.
Konventsionaalse signalisatsioonisüsteemi korral grupeeritakse andurid 1 kuni 30 kaupa tsoonidesse ning tulekahju tekkimisel tuvastab süsteem tulekahju tsooni täpsusega.
Vastavalt siseministri määrusele tuleb automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) regulaarselt hooldada. Süsteemi valdaja on kohustatud sõlmima süsteemi hooldajaga hoolduslepingu.
Automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tuleb hooldada kord kvartalis, seejuures tuleb kord aastas teostada süsteemi täishooldus.

Kord kvartalis tuleb:
  • kontrollida kõiki tehtud sissekandeid ATS hoolduspäevikusse
  • kontrollida reservtoite akude mahtuvust
  • kontrollida keskseadme häire-, rikke- ja abifunktsioone
  • kontrollida visuaalselt ATS seadmeid ja märke niiskuse sattumisest keskseadmesse
  • viia läbi kõik süsteemi ahelate kontrollid ja katsetused, mis on määratletud paigaldaja, tarnija või tootja poolt
  • hinnata süsteemi toimimise terviklikkust ja teavitada valdajat inventari paigutusest ja hoone kasutusviisist tingitud süsteemi töö häiretest

Kord aastas tuleb:
  • kontrollida iga anduri, teatenupu ja alarmseadme tööd vastavalt tootja soovitustele
  • kontrollida visuaalselt, et kõik kaablite ühendused ja seadmed oleksid korras, kahjustusteta ja korralikult kaitstud
  • kontrollida akude seisukorda
Iga-aastase hoolduse ja katsetuse tulemuste kohta koostab süsteemi hooldaja akti, mis esitatakse ettevõtte/asutuse ATS eest vastutavale isikule.
Objektidel, kus automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem on häireedastusseadme abil liidetud Päästeameti Häirekeskusega saadab süsteem tulekahjuteated ning võimalusel ka tulekahju eelhoiatusteate Häirekeskusesse. Häirekeskus saadab peale tulekahjuteate saamist viivitamatult sündmuskohale lähima päästemeeskonna. Automaatne tulekahjuteate edastamine Häirekeskusesse võimaldab märgatavalt vähendada tulekahju tekkest päästemeeskonna saabumiseni ja kustutustööde alustamiseks kuluvat aega.
Tulekahjuteate automaatseks edastamiseks Häirekeskusesse on võimalik sõlmida meiega häireedastusteenus 112 lepingLoe lähemalt

Täpsema info saamiseks võtke meiega palun ühendust: