Uue tuleohutuse seadusega, mis jõustus 01.09.2010, kehtestati nii asutustele kui ka ettevõtetele tuleohutuse enesekontrolli kohustus.

Tuleohutuse enesekontrolli kohustus tähendab, et iga organisatsioon peab ise korraldama tuleohutuse järelevalve oma ehitistes ja territooriumil.

Antifire pakub klientidele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ja seadusest tuleneva tuleohutuse enesekontrolli kohustuse täitmiseks terviklahendust – tuleohutuse haldusteenust.
Tuleohutuse haldusteenuse kasutamine võimaldab kokkuhoidu hallatava ettevõtte püsikuludes, lihtsustab ettevõtte tuleohutusalast asjaajamist, määratleb selgelt vastutuse ning tagab seeläbi võimalike probleemide ennetamise ja kiire lahendamise.
Teenuse osutamise käigus Antifire spetsialist:
  • Teostab vähemalt kord kvartalis objekti kõikide ruumide tuleohutusülevaatuse. Ülevaatuse tulemustest esitatakse tellija soovil raport.
  • Teostab objekti esmaste tulekustutusvahendite vaatlust, fikseerib puudused, kajastab need raportis ning organiseerib puuduste likvideerimise.
  • Dokumenteerib ja teostab regulaarselt järelevalvet objekti tuleohutusalasete seadmete ning nendele kehtestatud hoolduse teostamise üle.
  • Täiendab regulaarselt objekti tuleohutusalase juhendmaterjali andmebaasi.
  • Nõustab tellijat tuleohutusalastes küsimustes.
  • Osaleb tellija soovil töögruppides, kus on tuleohutusalaste eriteadmiste olemasolu vajalik.
  • Viib läbi ettevõttesisest tuleohutusalast koolitust.
  • Korraldab kord aastas treeninguid tegevusvalmiduse tagamiseks ohuolukorras.
  • Teostab objektil esmaste tulekustutusvahendite kontrolli ja tuletõrje veevõrgu veeandmistõhususe kontrolli.
Teenuse täpne hind sõltub objektide arvust ning tööde mahust.
Vajadusel abistame kliente enesekontrolli tuleohutusaruande koostamisel.

Täpsema info saamiseks võtke meiega palun ühendust:

Marek Hindreus
Tuleohutusosakonna juhataja
Antifire Tuleohutuslahendused OÜ
tel. +372 5344 6788