Tuleohutuse valdkonda reguleerivad mitmed erinevad õigusaktid.

Tuleohutuse seadus
01.09.2010 jõustunud uus tuleohutuse seadus sätestab füüsiliste ja juriidiliste isikute ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja organite kohustused, õigused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel ning riikliku järelevalve teostamisel. Seadus koondab tervikuks varem valdkonnaspetsiifiliselt tuleohutusalaseid nõudeid sätestavad õigusaktid.
NB! Uue tuleohutuse seadusega kehtestati nii asutustele kui ka ettevõtetele tuleohutuse enesekontrolli kohustus, mis tähendab, et iga organisatsioon korraldab ise tuleohutuse järelevalve oma ehitistes ja territooriumil. Lisaks enesekontrolli kohustusele jõustus alates 01.01.2012 vastavalt siseministri määruse nr 1 lisa 2 loetelus olevatele ehitistele enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustus.

Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele

Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse

Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid

Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule

Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule

Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded

Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded

Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele

Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded

Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded

Küttesüsteemi puhastamise nõuded

Antifire Tuleohutuslahendused OÜ
info@antifire.ee