Antifire mitmekülgne ja kvaliteetne tootevalik rahuldab ka kõige nõudlikuma kliendi vajadused.

TULEKUSTUTID
Kvaliteetne, töökorras ning sobiv tulekustuti on efektiivseim võimalus saada kontrolli alla ja kustutada väiksem tulekahju. Kustuti valikul tuleks arvestada milline on võimalik tulerisk, kui suur on oht kustuti kasutamisel kahjustada ruumis olevaid elektroonikaseadmeid või muud vara, millised on seadusest tulenevad nõuded tulekustutite valiku ja koguse osas.
TULEKUSTUTIKAPID
Kaitsmaks tulekustutit välismõjude eest on soovitatav seda hoida spetsiaalses kapis.
VOOLIKUD
Tuletõrjevoolikud on tulekustutus- ja päästetöödel ühed põhilisemad töövahendid.
VOOLIKUKAPID
Pakume erinevaid voolikukappe ja nende sisu.
JOATORUD
Joatorud võimaldavad reguleerida kustutusvee vooluhulka, muuta joa kuju lähtuvalt kustutusmeetodist ja seeläbi edukalt kustutada tulekahjusid.
TULETÕRJEARMATUUR
Tuletõrjearmatuuri kasutatakse voolikute ja teiste töövahendite ühendamiseks, kustutusvee hankimiseks ja juhtimiseks ning vooluhulga reguleerimiseks.

SUITSUEEMALDUSLUUGID
Suitsueemaldus on osa hoone tuleohutussüsteemist.
Loomulik suitsueemaldus tagatakse tavaliselt hoone katusele või seinte ülaossa paigutatud suitsueemaldusluukide abil.

OHUTUSMÄRGISED
Ohutusmärgistuse kasutamise eesmärk on vältida inimeste vigastusohtu.
Pakume tuleohutus-, evakuatsiooni-, tööohutus-, esmaabi-, elektriohutus-, samuti ohtlike ainete ja olmemärke.
TURVAVALGUSTUS
Turvavalgustus peab üldvalgustuse kahjustuse korral võimaldama hoone kasutajatele ohustatud kohast lahkumise.
SIKLA KINNITUSVAHENDID