Häireedastusteenus 112

Automaatne häireedastusteenus 112 on teenus, millega edastatakse objektilt tulekahjuteade automaatselt Päästeameti Häirekeskusesse.
Vastavalt siseministri määrusele: “Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” on kõrgendatud riskiga objektidel kohustuslik tulekahjuteadete edastamine Häirekeskusesse.
Uuri seadusandlust
Kõrgendatud riskiga objektideks on määruse kohaselt:
• majutushooned, mille kasutajate arv on suurem kui 100;
• ravi- ja hooldusasutused, mille kasutajate arv on suurem kui 50;
• kogunemishooned, mille kasutajate arv on suurem kui 500;
• büroohooned, millel on enam kui 8 korrust;
• tööstus- ja laohooned, mille pindala on suurem kui 4000 ruutmeetrit ja ehitis kuulub 2. või 3. ohuklassi;
• suurõnnetuse ohuga ettevõtte tööstus- ja laohooned.
Tulekahjuteadete edastuseks Häirekeskusesse on vajalik ühendada valveobjekti automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi külge alarmiedastusseadme komplekt. Seadme abil edastatakse tulekahjuteated automaatselt Häirekeskusesse vastavalt seaduses toodud nõuetele.
Regulatsioonidest tulenevalt peab tulekahjuhäire edastusteenuse kasutaja tagama, et:
• kõik automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi komponendid vastavad ja on paigaldatud  kooskõlas Euroopa standardiseeria EN-54 esitatud nõuetele ning Eesti Vabariigi siseministri määrusele „Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“;
• objektil peab olema tagatud tulekahjusignalisatsioonisüsteemi kvaliteetne hooldus, ATS hooldajal peab olema kehtiv registreering majandustegevuse registris (MTR);
• objekti tuleohutusreeglid peavad välistama Häirekeskusele valeteadete edastamise.
Tulekahjuhäire teadete edastamiseks on vajalik, et:
• oleks tagatud interneti püsiühendus objekti ATS keskseadme juurest;
• võrguseadmed oleksid varustatud reservtoiteallikaga;
• ATS keskseadme juurde oleks välja ehitatud 220V elektritoide tagamaks häireedastusseadmestiku varustatus elektriga.

Antifire Tuleohutuslahendused OÜ tulekahjuhäire edastusteenus sisaldab:
• häireteadete vastuvõtmist ja Häirekeskusele edastamist;
• võrguside toimimise kontrolli;
• teateedastusseadme töökorras oleku kontrolli ja hooldust;
• häireteadete salvestust ja logiaruande koostamise võimalust;
• kliendi automaatset informeerimist häire- ja rikketeadetest SMSi või e-kirja teel;
• igakülgset abi, nõustamist ja tehnilist tuge teenusega liitumisel.
Antifire teateedastusseade võimaldab edastada teateid hoone kõikide häiretsoonide kohta, kusjuures automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadmest on tagatud tulekahjusignalisatsiooni signaalide saatmine eraldi muudest signaalidest.
Häireedastusteenuse osutamiseks vajalikku seadmekomplekti on teenuse kasutajal võimalik rentida või osta.
Vaata ka:

TEENUSEGA LIITUMISEKS JA LEPINGU SÕLMIMISEKS
võtke meiega palun ühendust:
Antifire Tuleohutuslahendused OÜ 
Laki 11B, 12915 Tallinn
E-R 9.00-17.00
Telefon: (+372) 651 7010