Tuleohutuse valdkonda reguleerivad mitmed erinevad õigusaktid.

Tuleohutuse seadus
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011039 
01.09.2010 jõustunud uus tuleohutuse seadus sätestab füüsiliste ja juriidiliste isikute ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja organite kohustused, õigused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel ning riikliku järelevalve teostamisel.
Seadus koondab tervikuks varem valdkonnaspetsiifiliselt tuleohutusalaseid nõudeid sätestavad õigusaktid.
NB! Uue tuleohutuse seadusega kehtestati nii asutustele kui ka ettevõteteletuleohutuse enesekontrolli kohustus, mis tähendab, et iga organisatsioon korraldab ise tuleohutuse järelevalve oma ehitistes ja territooriumil. Lisaks enesekontrolli kohustusele jõustus alates 01.01.2012 vastavalt siseministri määruse nr 1 lisa 2 loetelus olevatele ehitistele enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustus.

Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011092

Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/118012013002

Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/13354853

Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/13350840

Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/13356586

Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/13357221

Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/13354848

Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/13356396

Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/13354860

Küttesüsteemi puhastamisele esitatavad nõuded
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/13354895

Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/12866223

Antifire Tuleohutuslahendused OÜ
info@antifire.ee