Tuleohutuse valdkonda reguleerivad mitmed erinevad õigusaktid.

Tuleohutuse seadus
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018071?leiaKehtiv
01.09.2010 jõustunud uus tuleohutuse seadus sätestab füüsiliste ja juriidiliste isikute ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja organite kohustused, õigused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel ning riikliku järelevalve teostamisel. Seadus koondab tervikuks varem valdkonnaspetsiifiliselt tuleohutusalaseid nõudeid sätestavad õigusaktid.
NB! Uue tuleohutuse seadusega kehtestati nii asutustele kui ka ettevõtetele tuleohutuse enesekontrolli kohustus, mis tähendab, et iga organisatsioon korraldab ise tuleohutuse järelevalve oma ehitistes ja territooriumil. Lisaks enesekontrolli kohustusele jõustus alates 01.01.2012 vastavalt siseministri määruse nr 1 lisa 2 loetelus olevatele ehitistele enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustus.

Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011092?leiaKehtiv

Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/13354853?leiaKehtiv

Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/13350840?leiaKehtiv

Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/13356586?leiaKehtiv

Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/13357221

Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/13354848

Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/13356396

Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/13354860?leiaKehtiv

Küttesüsteemi puhastamise nõuded
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/13354895

Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/120062017008?leiaKehtiv

Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/104042017014?leiaKehtiv

Antifire Tuleohutuslahendused OÜ
info@antifire.ee